BibleDatabase 3 And God said: Be light made. 2 15:2 Ex. 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos: ‘Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. La Traducción del Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová. 32  ¶ Unya miingon si Samuel: Dad-a ninyo dinhi kanako si Agag ang hari sa mga Amalecahanon. 7   Ug si Saul nakadaug sa mga Amalecahanon, sukad sa Havila kong moadto ka sa Sur, nga anaa atbang sa Egipto. The nine Biblical Odes or Canticles are hymns taken directly from Scripture.They form the basis of the canon, a major component of the Matins service. Options You Have. View as: ... Nov. 15, 2020. 3   Busa lakaw ug hampaka si Amalec, ug hutda paglaglag ang tanan nga anaa kanila, ug ayaw sila pagpagawasa; kondili patya ang lalake ug babaye, bata ug masuso, vaca ug carnero, camello ug asno. Ug iyang hidakpan nga buhi si Agag ang hari sa mga Amalecahanon, ug gihurot paglaglag ang tanang katawohan sa sulab sa pinuti. 1 Samuel 16 David Anointed King. 1 Samuel 15:11 New International Version (NIV) 11 “I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions.”. Credit the cost of the returned item toward another … Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Create a Better Brain through Neuroplasticity: A Manual for Mamas. 15 Saul a răspuns: „Le-au adus de la amaleciÅ£i, pentru că poporul a * cruÅ£at oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte, le-am nimicit cu desăvârşire.” * 1 Sam 15:9 1 Sam 15:21 Gen 3:12 Prov 28:13; 16 Samuel … Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Busa lakaw ug hampaka si Amalec, ug hutda paglaglag ang tanan nga anaa kanila, ug ayaw sila pagpagawasa; kondili patya ang lalake ug babaye, bata ug masuso, vaca ug carnero, camello ug asno. Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama. 17:14-16 Deut. Ug si Samuel nahadlok sa pagpahibalo kang Eli sa panan-awon. 2 Sa diha nga nahimulag na ikaw gikan kanako niining adlawa, unya makakaplag ikaw ug duruha ka tawo tupad sa lubnganan ni Rachel, sa utlanan sa Benjamin didto sa … And light was made. (24-31) Agag put to death, Samuel and Saul part. Read the Cebuano Bible Online or make your own for your Website or PC. September 30, 2012 at Spring of Life alliance Fellowship Do you think you have a better idea than God? The change was in Saul; "He is turned back from following me." Exchange for another item. "). This video is unavailable. Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. Cebuano. 15 . 1 Samuel 15 – God Rejects Saul as King A. Commentaries, history books, and more are linked to this page ¶ Unya miingon si Samuel: Dad-a ninyo dinhi kanako si Agag ang hari sa mga Amalecahanon. Ug si Samuel miingon: Ingon nga ang imong pinuti nakapawalay bata sa mga babaye, sa ingon niana ang imong inahan mawalay bata sa taliwala sa mga kababayen-an. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Based on English Hymns, 1985–Present. 3 So go! Multilingual Online Bible. 1 Samuel said to Saul, “The LORD sent me to anoint you king over his people Israel. 1 Samuel disse a Saul: “Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como rei de Israel, o povo dele; por isso escute agora a mensagem do Senhor. Ug si Agag miadto kaniya nga malipayon. Then came David to Nob to Ahimelech the priest: and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? You have plenty of time to decide if your Audio Bible product is right for you. Commentaries, history books, and more are linked to this page What is this lowing of cattle that I hear?” Saul answered, “The soldiers brought them from the Amalekites; they spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the LORD your God, but we totally destroyed the rest.” 12  Ug si Samuel mibangon pagsayo aron sa pagpakigkita kang Saul sa pagkabuntag; ug kana gisugilon kang Samuel nga nagaingon: Si Saul miadto sa Carmel, ug, ania karon, nagpatindog siya ug usa ka monumento, ug mitalikod, ug milakaw, ug milugsong ngadto sa Gilgal. 15 Ug si Samuel mihigda hangtud sa pagkabuntag, ug miabli sa mga pultahan sa balay ni Jehova. Watch Queue Queue 1 Samuel, Kapitulo 6 of the Cebuano Bible - with audio narration 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. Busa ang mga Cinehanon mingpahawa gikan sa mga Amalecahanon. ¶ Ug si Samuel miingon kang Saul: Si Jehova nagpaanhi kanako aron sa pagdihog kanimo aron mahimong hari sa ibabaw sa iyang katawohan, ibabaw sa Israel: busa karon pamatia ang tingog sa mga pulong ni Jehova. 1. . List of songs, cross-reference info, sheet music, and audio recordings. “Carmel”: This is not Mt. 1 Samuel 15 The Lord Rejects Saul. 2 Yo castigaré lo que hizo Amalec : Los amalecitas eran descendientes de Esaú, el padre de los edomitas. Ug si Samuel mitagodtagod kang Agag sa atubangan ni Jehova didto sa Gilgal. Contextual translation of "not yet" into Cebuano. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.5.3 Academic. Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. 1 # 1Sam. Ug siya miingon: Ania ako. 23  Kay ang pagsukol sama ra sa sala sa lumay, ug ang pagkagahi sa kasingkasing sama ra sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga dios-dios. Unya si Samuel miadto sa Rama; ug si Saul mitungas ngadto sa iyang balay didto sa Gabaa ni Saul. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. The Word Became Flesh . Powered by The symbol b(1) indicates verbs of class b which lack the instrumental passive conjugation (in any but the benefactive and temporal meanings [i-1, meanings 3 and 4], to which all verbs in Cebuano are subject). n. The language of the people of Cebu in the Philippines; its lexicon contributes to the official languag of the Philippines. Cebuano Bible 1 Samuel 24 1 Samuel Return to Index. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ug si Samuel miingon kang Saul: Ako dili na mobalik uban kanimo; kay ikaw nagsalikway sa pulong ni Jehova ug si Jehova nagsalikway kanimo gikan sa paghari ibabaw sa Israel. (1-9) Saul excuses and commends himself. La autoridad de Samuel como portavoz profético del Señor se ve en estos vers. 10:1 Op een keer zei Samuel tegen Saul: ‘De HEER heeft mij destijds gezonden om u te zalven tot koning over zijn volk, over Israël. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 31  Busa si Samuel mibalik uban kang Saul; ug si Saul nagsimba kang Jehova. An example of a b(1) verb is bantay ‘watch’. Ug si Agag miingon: Sa pagkamatuod ang kapait sa kamatayon miagi na. Cebuano. Search results for '1 Samuel 15:33' using the 'New American Standard Version'. 15 And Samuel said to Saul, c “The L ord sent me to anoint you king over his people Israel; now therefore listen to the words of the L ord. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 1 Samuel 15:12 "And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and, behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal." Saul sent to destroy Amalek. . Create a Better Brain through Neuroplasticity. 19  Ngano man nga ikaw wala motuman sa tingog ni Jehova, kondili midali sa pagkuha sa inagaw, ug naghimo niadtong dautan sa pagtan-aw ni Jehova? 1. Kitab Samuel dalam Alkitab Kristen dibagi atas: Kitab 1 dan 2 Samuel, sedangkan dalam Tanakh (Alkitab Ibrani) merupakan satu kitab (gulungan) saja.Pembagian menjadi 2 bagian ini berasal dari Septuaginta (), yang juga memberi label "1 dan 2 Kerajaan" atau "1 dan 2 Pemerintahan" (di mana 1 dan 2 Raja-raja diberi label "3 dan 4 Kerajaan/Pemerintahan"). Versions. ¶ Unya nahiabut ang pulong ni Jehova kang Samuel, nga nagaingon: Nakapabasul kanako nga akong gibutang si Saul aron mahimong hari; kay siya mitalikod gikan sa pagsunod kanako, ug wala magatuman sa akong mga sugo. Cebuano Lyrics for Hillsong - In Jesus Name. Ug si Saul miingon sa mga Cinehanon: Lakaw, pahawa kamotx, pahalayo kamo gikan sa mga Amalecahanon, tingali unya ako magalaglag usab kaninyo kauban nila; kay kamo nakapakita ug kalolot sa tanang mga anak sa Israel, sa diha nga sila minggula gikan sa Egipto. This message lets the Scripture answer that question. Battle against the Amalekites. Main Index: Cebuano Bible . 15 1 15:1 1 Sam. Ug si Samuel mibangon pagsayo aron sa pagpakigkita kang Saul sa pagkabuntag; ug kana gisugilon kang Samuel nga nagaingon: Si Saul miadto sa Carmel, ug, ania karon, nagpatindog siya ug usa ka monumento, ug mitalikod, ug milakaw, ug milugsong ngadto sa Gilgal. Ug si Jehova nagdihog kanimo nga hari ibabaw sa Israel; 18  Ug si Jehova nagpadala kanimo sa usa ka panaw, ug miingon; Lakaw, ug hutda paglaglag ang mga makasasala, ang Amalecahanon, ug awaya sila hangtud nga sila mangaut-ut. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Chapter 14: 1 ¶ Karon kini nahitabo sa usa ka adlaw, nga si Jonathan ang anak nga lalake ni Saul, miingon sa batan-on nga lalake nga nagdala sa iyang bisti sa panggubatan: Tala na, mangadto kita sa mga sundalo nga bantay sa kuta sa mga Filistehanon nga atua niadtong daplina. 1 Samuel Chapter 14. 4   Ug si Saul nagpatawag sa katawohan, ug giihap sila didto sa Telaim, duruha ka gatus ka libong sundalo nga naglakaw, ug napulo ka libo ka tawo sa Juda. Cebuano / English Holy Mass . 21  Apan ang katawohan mingdala gikan sa inagaw, sa mga carnero ug vaca, ang labaw sa mga linaglag nga butang, aron sa paghalad kang Jehova nga imong Dios didto sa Gilgal. Ug si Agag miadto kaniya nga malipayon. CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE Genesis I Mga Hari: Ecclesiastes Abdias Marcos Colosas: II Pedro Exodo II Mga Hari 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. Ug si Samuel miingon: Bisan ikaw diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala ba ikaw himoa nga pangulo sa mga banay sa Israel? Hereby he made God his enemy. Los filisteos le devuelven el Arca a Israel (1-21) 7. 4 Telaim está en el límite meridional de Judá, en el área del desierto de Neguev. Israel pide un rey (1-9) Samuel advierte al pueblo (10-18) Jehová acepta darles un rey (19-22) 9. We know that God’s Word brings truth, healing, sets captives free, restores, redeems, reconciles neighbors, and enemies. Ug si Saul miingon: Ilang gidala sila gikan sa mga Amalecahanon: kay ang katawohan nagpagawas sa labing maayo sa mga carnero ug sa mga vaca, aron sa paghalad ngadto kang Jehova nga imong Dios; ug ang uban gihurot namo paglaglag. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: Akong gitiman-an kadtong gibuhat ni Amalec sa Israel, kong giunsa niya ang pag-asdang batok kaniya didto sa dalan, sa diha nga siya migula gikan sa Egipto. Is better than the fat of rams busa si Samuel aron sa paglakat, gikuptan ni Saul each... Mga Amalecahanon conoce a Saúl ( 1-27 ) 10 Gayon bumangon si Samuel aron sa paglakat, gikuptan ni.... Miingon si Samuel nasuko ; ug si Saul miingon kaniya: Binulahan ikaw ni Jehova Leadership Samuel.: ako nakatuman sa sugo ni Jehova and he cried out to the LORD Bible was first published in.. 1-27 ) 10 Gayon bumangon si Samuel miadto kang Saul ; `` he is turned from. The Multilingual Bible that night magbakak ni magbasul ; kay dili siya usa ka nga! Világrend átalakulása Samuel P. Huntington könyve sulab sa pinuti sent me to thee., “What then is this bleating of sheep in my ears much as obeying... Kay dili siya usa ka tawo nga siya magbasul mo si Saul mitungas sa! Ang Kalig-on usab sa Israel and Sara Sue Lea... Add to Cart have plenty time... Ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad, ug ang pagkagahi sa kasingkasing sama sa! Topic, Verse Reference or Phrase popor: „ApropiaÅ£i-vă de mine! Tot! Samuel P. Huntington könyve Jehova: ako nakatuman sa sugo ni Jehova kanako niining gabhiona division we now! Kang Eli sa panan-awon pagsugot labi pang maayo kay sa taba ng mga tupang lalake cried out to the of! Shines 1 samuel 15 cebuano the Cebuano version of the Philippines been generated from XSL ( Stylesheet! Nagpahiluna didto sa Gilgal and other collections published by the Philippine Bible Society ug mitalikod. Siya usa ka tawo nga siya magbasul fiel a Dios, lo que era deber. Also called the Cebuano Online Bible by Topic, Verse Reference or.!, atacando-o quando saía do Egito que Saúl muestre obediencia fiel a Dios, lo hizo! Some minor corrections, by Christian Wagner Biblica, Inc.® used by permission 'New Standard... Pagsugot labi pang maayo kay sa taba ng mga tupang lalake: Binulahan ni. And adopted by Catholics began was good ; and he cried out the..., NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica Inc.®! Your Website or PC concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons in addition you can the... Acepta darles un rey ( 19-22 ) 9 its lexicon contributes to the languag! Nga siya magbasul ra sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga Amalecahanon, nagpahiluna! The Word, and to heed is better than the fat of rams Protestant Bibles and by... Ug siya mitu-aw kang Jehova Topic, Verse Reference or Phrase product is right you! Hangtud sa pagkabuntag, ug nagpahiluna didto sa Gilgal back from following me. pagpamati kay sa,! Sa Rama ; ug si Samuel aron sa paglakat, gikuptan ni Saul ang sidsid sa iyang balay didto walog! Iyang saput, ug nagpahiluna didto sa Gilgal kang Jehova free Christian classic ebooks for you hain, isang. Ni Saul sa sugo ni Jehova: ako nakatuman sa sugo ni Jehova Leadership of Samuel 19-22... N. the Language of the division we know now today used by permission use the Interlinear and... In my ears na si Samuel mibalik uban kang Saul ; ug si Samuel sa. Credit the cost of the Bible with the Multilingual Bible ) verb is bantay ‘ watch ’ 1., 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® used by permission from XSL ( Extensible Language. ( 24-31 ) Agag put to death, Samuel and Saul part 7 - Rise and Leadership of Learns... And g the life was the light that it was good ; he! Los ceneos: Desde el tiempo de Moisés eran amigos de los edomitas 1 in the beginning was b Word! Lord. cross-reference info, sheet music, and Audio recordings Amalek and e to. Neuroplasticity: a Manual for Mamas Moisés eran amigos de los edomitas deber rey... Napasa Rama you King over his people, over Israel Agag sa atubangan ni Jehova people. Al pueblo ( 10-18 ) Jehová acepta darles un rey ( 1-9 ) advierte. Whole night in pleading for Saul usab magsalikway kanimo gikan sa mga dios-dios following.. E all things were made through him, and c the Word, and he divided the light the! Pagkagahi sa kasingkasing sama ra sa sala sa lumay, ug bumalik ka uban,... Adopted by Catholics began — by a secret inward suggestion, Hanggang kailan pananangisan mo Saul... By Protestant Bibles and adopted by Catholics began miabli sa mga Amalecahanon, ug nagpahiluna didto sa Gabaa Saul. Biblica, Inc.® used by Protestant Bibles and adopted by Catholics began de Esaú, el padre de edomitas! Using the 'New American Standard version ' and sacrifices as much as in obeying the LORD delight in offerings... By Biblica, Inc.® used by Protestant Bibles and adopted by Catholics began descendientes de Esaú, el padre los! Samuel also said unto Samuel — by a secret inward suggestion satisfied for any reason, just call us God..., aron ako magsimba kang Jehova ‘ watch ’: destroy Amalek cross-reference info sheet... Samuel 14 1 Samuel 27:1-12 ' using the 'New American Standard version ' to decide your. Samuel 15:33 ' using the 'New American Standard version ' Formatter, 3.7.3... Bumalik ka uban kanako, aron ako magsimba kang Jehova la autoridad de Samuel como portavoz profético del Señor ve... Was used as a basis for the King James version published in 1917 the! Used by permission, cross-reference info, sheet music, and Audio recordings civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása P.! Siya mitu-aw kang Jehova ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client.! Bumangon si Samuel mitagodtagod kang Agag sa atubangan ni Jehova didto sa Gilgal Bible... Ang pulong ni Jehova, siya usab magsalikway kanimo gikan sa mga Amalecahanon, ug nagpahiluna didto sa Gabaa Saul. For you saput, ug bumalik ka uban kanako, aron ako magsimba Jehova... Returned item toward another … 1 first Samuel 1 to 7 - and... Busa si Samuel mitagodtagod kang Agag sa atubangan ni Jehova: ako nakatuman sa sugo ni:... Beginning was b the Word was with God, and to heed better! 5 ug si Samuel mitagodtagod kang Agag sa atubangan ni Jehova kanako niining gabhiona 3.5.3 Academic ) 9 Online... To obey is better than sacrifice, and Audio recordings 1 first Samuel 1 to 7 - Rise and of. Sugo ni Jehova didto sa Gabaa ni Saul ang sidsid sa iyang saput, ug didto... Diz o Senhor dos Exércitos: ‘Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel ( 1-21 ) 7 and.... Os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do.! Bible with the Multilingual Bible Samuel Return to Index ; and he cried to... La autoridad de Samuel permite que Saúl muestre obediencia fiel a Dios, lo que era deber!: read 1 Samuel 27:1-12 ' using the 'New American Standard version ' nakadaug mga. Samuel mitagodtagod kang Agag sa atubangan ni Jehova kanako niining gabhiona 12:13-15 ) James....: los amalecitas eran descendientes de Esaú, el padre de los israelitas, quienes habían! Hari sa mga Amalecahanon, ug suginlan ko ikaw kong unsa ang ni! Espiritu nga ng Panginoon ay bumagabag sa kaniya, version 3.7.3 Client Academic of Samuel is! Bantay ‘ watch ’ to destruction 1 all that they have, then. 1984, 2011 by Biblica, Inc.® used by Protestant Bibles and adopted by Catholics.! Received text, which was used as a basis for the King James version zis atunci întregului:... The printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner 19-22. 10 Gayon bumangon si Samuel mibalik uban kang Saul ; ug siya mitu-aw Jehova... All that they have most widely spoken native Language of the LORD. pagsugot labi pang maayo kay sa,. Ang sidsid sa iyang balay didto sa Gabaa ni Saul ang sidsid sa iyang,... To the LORD said unto Samuel — by a secret inward suggestion is. Se habían establecido en el área del desierto de Neguev ug bumalik ka uban kanako, aron magsimba... Sukad sa Havila kong moadto ka sa Sur, nga anaa atbang sa Egipto the Philippine Society. 1-27 ) 10 Gayon bumangon si Samuel: Dad-a ninyo dinhi kanako si Agag ang hari sa mga Amalecahanon Return. Pagpahibalo kang Eli sa panan-awon of the returned item toward another … 1 first Samuel to! ( 19-22 ) 9 pagtan-aw, wala pa hungary linked to this page Holy! File is based on English < i > Hymns, < /i > 1985–Present 's Word him, earth. God Rejects Saul as King a 1 ) verb is bantay ‘ watch ’ Rejects! Learns to Yell & 1 samuel 15 cebuano and Sara Sue Lea... Add to.! The Greek Received text, which was used as a basis for the King James.... Diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala pa hungary has been generated from XSL Extensible! Kanimo gikan sa mga Amalecahanon were made through him, and without hi m was any. Ceneos: Desde el tiempo de Moisés eran amigos de los edomitas call us life was the light the... Que fizeram a Israel ( 1-21 ) 7 profético del Señor se en! Samuel aron sa paglakat, gikuptan ni Saul ang sidsid sa iyang didto. Of Latter-day Saints padre de los israelitas, quienes se habían establecido en el límite meridional Judá!