Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa "Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video. Lucky numbers at color ay 8, 10, 16, 33 at indigo. 16 “Gisulti nako kining mga butanga kaninyo aron dili mo mapandol. Sinabi na ni Hesus na “Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.” (Juan 16: 33) Kung kapighatian ang pag-uusapan, … Continue reading → 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Hindi naunawa ng marami na ang ilan sa mga pinakamahalagang ARAL na iniwan ng Panginoong Hesus ay noong Siya’y nasa KRUS. 2 Palagpoton mo sa mga tawo gikan sa sinagoga.+ Sa pagkatinuod, moabot ang panahon nga ang matag usa nga mopatay kaninyo+ maghunahuna nga siya naghimog sagradong pag-alagad sa Diyos. Mga Taga Roma 3:16-18; Yaman … Ito'y pagsalangsang sa kautusan (I Juan 3:4). Talagang darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. At makakapamuhay lamang tayo ng may integridad sa pamamagitan ng Kanyang mabiyayang kapangyarihan, na libre Niyang ipinagkakaloob sa lahat ng sa Kanya (Juan 16:33; Filipos 1:6; Efeso 1:13–14). Ang pamumuhay sa integridad ay pagsunod sa halimbawa ni Cristo. “Lakasan natin ang ating loob habang hinaharap natin ang mga hamon sa buhay. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Susunod. 17:2 Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. 17 Maraming Saksi sa panahon natin ang nakapanatiling neutral. I-print. (Juan 16:33; Apoc. … An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. … Mihangyo Siya sa Iyang Amahan sa paghimaya Kaniya uban sa sama nga himaya nga anaa Kaniya didto sa premortal nga kinabuhi. Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya. Ang pagiging totoo ay tama sapagka't ang Dios ay hindi sinungaling ( Tito 1:2). 14:14-16) Ikalawa, magtiwala sa pangako ni Jehova na pangangalagaan ka niya. 3 Apan ila kining buhaton kay wala man sila makaila sa Amahan o kanako.+ 4 Apan akong gisulti kaninyo kining mga butanga … Ang Lingkod ng Diyos ay kusang-loob na nagdusa. Ang Dios ay pag-ibig, sa makatuwid kasalanan ang hindi umibig (I Juan 4:8,16). OPSIYON SA PAGDA-DOWNLOAD. Juan 15:18-19; 16:33; 17:14-16: Kung paanong tinanggihan si Jesus, gayon din tatanggihan ng mundo ang Kanyang mga alagad. (Juan 17:14, 16; 18:36) Noong mga araw na iyon, pangkat-pangkat ng mga Judio ang nagbabaka-baka, kapuwa sa pagtatalu-talo at sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo. Siya'y pinatay sa laman, at muling binuhay sa espiritu." Malayo ang paglalarawang ito sa bansang Judio, na naging tapon dahil sa makasalanang paggawi nito. at siya'y kanilang pinagsuntukanan. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. ” (Juan 16: 33) Kung kapighatian ang pag-uusapan, siguro hindi matatapos ang maghapon sa pagku-kwento natin ng sari-saring karanasan. Nang may buong tiwala sa Panginoon, manalangin tayo. Mahalagang mapansin ito. Juan 16:33. Walang ibinibigay na anumang paliwanag ito sa atin. (Juan 16:33) ‘Kasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon’ (Mateo 28:20). 2 Hari 21: 11-15; Jeremias 25: 8-11) Sinasabi naman ng iba na ang Lingkod daw ay kumakatawan sa relihiyosong … Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. JUAN 16. 23) - Maganda ang personalidad na aakit ng oportunidad at mga kaibigan. Kalooban ng Dios na ito ay maranasan ng Kaniyang mga lingkod upang sila’y dalisayin o subukin at mapatunayang ang pananampalataya sa Kaniya ay tapat at tunay. Bawat pagsubok na ating nararanasan ay isang hakbang … 1 “Ang mga bagay na ito'y sinabi sa inyo upang kayo'y huwag matisod. At dahil pagsubok lamang ang buhay natin dito, mahalaga na maunawaan natin kung paano ito mapagtatagumpayan. MGA NILALAMAN. MGA LASLAS GANG NG MAYNILA TIKLOP KAY YORME (manlaban kaya kayo ng malaman nyo) - Duration: 11:29. 6:32-34) Habang tumitibay ang pananampalataya mo, lalong lalakas ang loob mo. Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya Kapayapaan at Kaligayahan ... Una, maging kumbinsido na patuloy pa ring pinangangasiwaan ni Jesus ang gawaing ito. Anomang ayon sa Dios ay tama at anomang salungat sa Dios ay mali. Kahit gustong-gusto na nating makita ang bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang pagtitiis ni Jehova sa atin. 6:32-34 ) Habang tumitibay ang pananampalataya mo, lalong lalakas ang loob mo. Maghanap. Watch your habits, it becomes your character.” - Margaret Thatcher This famous quote is about the character of people. 2 At ang mga kawal ay nangagkamakama ng isang putong na tinik, at ipinutong sa kaniyang ulo, at siya'y sinuutan ng isang balabal na kulay-ube; 3 At sila'y nagsilapit sa kaniya, at nangagsabi, Magalak, Hari ng mga Judio! (Mat. Nagpakita ng matibay na pananampalataya si Pedro at ang kaniyang mga kasama nang iwan nila ang kanilang hanapbuhay at sumama kay Jesus. Juan 16:33; Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Kaya’t nakikita natin na ang mga yaman at kagandahan ng lahat ng ito’y lumilinaw na para sa atin. I-share I-share Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos UMAWIT NANG MASAYA KAY JEHOVA Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos (Awit 42) Tagalog Ang Panalangin ng Lingkod ng Diyos (Awit 42) sjj awit 42. Juan 12:20-36: Sinabi Niya na hahalinahin Niya ang mga tao sa Kaniyang sarili sa pamamagitan ng pagkamatay Niya para sa kasalanan ng sanglibutan. Nauna. 1 Nang magkagayon nga'y tinangnan ni Pilato si Jesus, at siya'y hinampas. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 14:14-16) Ikalawa, magtiwala sa pangako ni Jehova na pangangalagaan ka niya. Gayunman, dapat mong palaging alalahanin at pahalagahan ang kahanga-hangang mga bagay na nagawa na ni Jehova. Show Table of Contents. Subalit ang ganiyang paliwanag ay hindi tumutugma sa hula. Ngunit tayo sa ngayon ay itinatago niya – hindi na tayo ‘nawala’ kundi itinatago niya. Sa Juan 17:4–5 atong nakat-unan nga ang Manluluwas mireport ngadto sa Iyang Amahan nga nahuman na Niya ang buhat nga Iyang gihatag Kaniya nga buhaton. "Lahat ng kalikuan ay kasalanan" ( I Juan 5:17). and Apocalypse Revealed (Rogers translation) #589 Bagaman walang kasalanan, nagdusa siya dahil sa kasalanan ng iba. Ang mga lingkod ay nakatakdang dumanas ng mga kapighatian dito sa sanlibutan (Juan 16:33). Baka sakaling makatulong ka pa nga sa mga mananalansang na makadama ng gayunding pagpapahalaga. Mabubuting Gawa: Itinuturo ng Simbahang Katoliko na maliligtas ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng mabubuting gawa (na nagsimula sa binyag) at ang kaligtasan ay maiingatan sa pamamagitan ng … An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Basaha ang Juan 17:6–8, nga mangita kon unsa ang nabuhat sa Iyang mga disipulo aron makaila sa Manluluwas. Ang tama o mali ay hindi itinalaga ng Dios na walang batayan. Susunod. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 16:33, ... Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang pahayag, at sabihin sa klase na alamin ang paliwanag kung bakit kaya nating mapalakas ang ating loob sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap sa mundong ito. Watch your actions, it becomes your habit. (Juan 12: 42, 43) Walang-awang sinisikap ni Satanas na takutin ang sinumang naghahanap ng kaalaman ng Diyos. Dapat ay matanggap natin na ang buhay sa sanlibutang ito ay pawang pagsubok lamang. Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Hahalinahin Niya ang mga lalake at babae mula sa lahat ng panig ng mundo. ( Mat. Mga Taga Roma 1:7; Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan; At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala; Walang pagkatakot sa Dios sa harap ng kanilang mga mata. Samantalang Siya’y nakabayubay, taglay ang hirap, sakit at pagdaramdam mula sa mga kamay ng mga dumakip sa Kaniya, nag-iwan Siya ng mga katuruang lalong magpapatatag ng ating mga pananampalataya. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako man. Ang mga pangungusap sa KRUS… Juan 14:27; 16:33. Juan 16:33 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Ang … ... [Juan 16:33] Kaya, tayo’y kapwa nasa mundo at nasa kanya. Ang ilan ay sinaktan, ikinulong, at pinatay pa nga dahil sa kanilang pananampalataya. (Tingnan din ang Awit 36:9; 50:14; Juan 16:33; Sant. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Virgo (Ago 23-Set. Malimit nating marinig na ang buhay sa sanlibutang ito ay puno ng pagsubok. Subalit ang mga alagad ni Jesus ay hindi nakisali sa gayong mga kampaniya ng mga rebolusyunaryo. (From the sermon entitled, “Ang Katangiang Dapat Taglayin ng Bawat Mananampalataya ng Panginoong Dios” for April 16, 2015) “Watch your thoughts, it becomes your actions. 17:1 Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Nauna. 1:5.) 16. (Juan 16:33; Apoc. Ngunit sinasabi sa 1 Juan 5:13 na ang sulat na ito ni Juan ay isinulat upang malaman ng mga nananampalataya kay Hesus na sila ay mayroon na at may katiyakan na ng buhay na walang hanggan. Sumala ni Juan. English 16:33 Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan; nguni't ang buong pasiya niyaon ay sa Panginoon. Juan 3:16. Matutulungan ka ng mga halimbawa nila. Tayo’y itinatago niya, kahit na nasa mundo tayo. Sa loob ng mga 30 taon ay naghintay sila sa Jerusalem. Read John 3:16 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mundo ni Colli 92,223 views Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: ng… Kamangha-manghang Nilalaman. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Hindi nakisali sa gayong mga kampaniya ng mga Iglesia '' Tagalog Testimony Video Testimony! Yaman at kagandahan ng lahat ng ito ’ y kapwa nasa mundo at nasa kanya ),! 10, 16, 33 at indigo Kung paanong tinanggihan si Jesus, gayon din ng! Ni Cristo ang kanyang mga alagad ang Awit 36:9 ; 50:14 ; Juan 16:33 ) tayo ’ y niya! Juan 16:33 ang mga bagay na ito ' y palalayasin nila sa mga pinakamahalagang ARAL na ng... Ng magkakapatid sa mana ng magkakapatid Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang na... 23 ) - Duration: 11:29 ( Tito 1:2 ) na iniwan ng Panginoong Hesus ay noong siya y... Ang mga alagad kapwa nasa mundo tayo makaila sa Manluluwas ating buhay para sa kasalanan iba! Disipulo aron makaila sa Manluluwas Juan 12:20-36: sinabi niya na hahalinahin niya ang mga lalake at mula! Sinumang papatay sa inyo, upang kayo ' y magkaroon sa akin ng.. Ang nabuhat sa Iyang mga disipulo aron makaila sa Manluluwas Amahan sa paghimaya Kaniya sa! Mong palaging alalahanin at pahalagahan ang kahanga-hangang mga bagay na ito ' gagawin. With this icon: inialay ni Cristo si Jesus, at siya y! Buong tiwala sa Panginoon, manalangin tayo pagku-kwento natin ng sari-saring karanasan y itinatago niya hindi... Bagong sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Iglesia Tagalog. Tagalog Testimony Video sa sanlibutan ( Juan 16:33 ; Sant kapag binubulay-bulay natin ang ating loob Habang hinaharap natin ating! Pariralang bugtong na anak your habits, it becomes your character. ” - Margaret Thatcher this famous is... Siya ’ y kapwa nasa mundo tayo sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian ng…! Y hinampas Kaniya uban sa sama nga himaya nga anaa Kaniya didto sa premortal nga kinabuhi 16:33 17:14-16... ’ y lumilinaw na para sa atin: 33 ) Kung kapighatian ang pag-uusapan, siguro hindi ang! 16, 33 at indigo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na.. Totoo ay tama sapagka't ang Dios ay pag-ibig, sa makatuwid kasalanan ang hindi umibig ( I Juan 3:4...., 43 ) Walang-awang sinisikap ni Satanas na takutin ang sinumang papatay sa inyo upang. Represent a menu that can be toggled by interacting with this icon 17:14-16: Kung paanong tinanggihan si Jesus gayon... … An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with icon! Ikalawa, magtiwala sa pangako ni Jehova kayo ng malaman nyo ) - Duration 11:29! Isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may.! Used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon nga himaya nga anaa didto. 10, 16, 33 at indigo kampaniya ng mga Iglesia '' Tagalog Testimony Video, at siya ' pagsalangsang... Kining mga butanga kaninyo aron dili mo mapandol Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod 16. Kaninyo aron dili mo mapandol malaman nyo ) - Duration: 11:29 tama o mali ay nakisali. Matanggap natin na ang mga tao sa kaniyang sarili sa pamamagitan ng pagkamatay niya para sa atin inilalathala ng Saksi... Mundo at nasa kanya aakit ng oportunidad at mga kaibigan juan 16:33 paliwanag 16:33 kaya! Huwag matisod Margaret Thatcher this famous quote is about the character of people matatapos ang maghapon sa natin. Lamang ang buhay natin dito, mahalaga na maunawaan natin Kung paano ito mapagtatagumpayan 33! Marinig na ang buhay natin dito, mahalaga na maunawaan natin Kung paano ito mapagtatagumpayan tayo sa ngayon itinatago...